เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

19 April 2019

Information Technology-2016-Applying Correlation Analysis and Tam for Determining Relationship Between Two Variables

Title: Applying Correlation Analysis and Tam for Determining Relationship Between Two Variables
Researcher:  Pitchayakorn Lake พิชญากร เลค

Department     :  Faculty of Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand
E-mail                :  pitchayakorn@siam.edu

Abstract            :  Future scenarios of political, economics and education sectors will depend on the contributions of students. The twenty-first century educator is a visionary. Teachers see the potential in the emerging tools and technology innovations in order to manipulate them to serve student’s needs. The universities across the world have incorporated in learning systems. The success of educator requires an extensive understanding of technology innovations. Educational innovations will be effective if they research on educational technology i.e. technology-learning process and technology in using hardware and software. The research use TAM in order to stimulate to learn more.

The objective of this research is to study the relationship between two variables of Information Technology and Computer for Studies and Works by using correlation analysis. Data collection were obtained from 284 respondents with the mean of 406.6 on MS. Word and SD. is 291.9. The mean on MS. Excel is 291.9 and SD. is 313.8. The students who got MS. Word scores better on average than MS. Excel scores. Out of the 284 respondents 128 (45.1%) were male and 156 (54.9%) were female. The result shows that correlations coefficient is 0.749. The coefficient is calculated by taking the covariance of the two variable. The students who got MS. Word and MS. Excel scores, were linear correlated statistically significant at 0.05 (F=360.63, p = 0.000). The researcher used variable of MS. Word scores as a predictor, which can predict 56.1% of MS. Excel scores. The regression equation is MS. Word = 131.718 + 0.942 (MS. Excel).

Keywords         :    Information Technology, Computer for Studies and Works, Correlation Analysis


Bibliography    :  Pitchayakorn Lake. (2016). Applying correlation analysis and tam for determining relationship between two variables. In  Proceedings of APHEIT Conference 2016 (pp. 139).Khon Kaen: North Eastern University.


Proceeding       :  การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ APHEIT Conference 2016                             

Link to Proceeding:    http://apheitconference.siam.edu/index.php/en/proceedings-2012-2016


ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้อง 3-103 ชั้น 1 อาคาร 3
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2457-0068  ต่อ 5130   แฟกซ์ 0-2868-5244

เว็บไซต์: https://itschool.siam.edu/


 

About The Author

Related posts