เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

16 January 2019

แนะนำทรัพยากร-library su-su library

แนะนำวารสาร 16 ม.ค. 2562

แนะนำวารสาร 16 ม.ค. 2562
ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารสิ่งแวดล้อม ISSN: –   0859-3868 จัดพิมพ์:  –   1 ปี 4 ฉบับ สำนักพิมพ์: –  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบั...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562

แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562
ชื่อหนังสือ: ล่องล้านนา ชื่อผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะมนุษยศาสตร์. ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม      Call Number: 390.09593 ล151 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562
ชื่อหนังสือ: เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร Call Number: อ 390.22...
Read more

แนะนำวารสาร 1 ม.ค. 2562

แนะนำวารสาร 1 ม.ค. 2562
ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ISSN: –   1905-4548   จัดพิมพ์:  –  1 ปี 3 ฉบับ สำนักพิมพ์: –  คณะวิศวกรรมศาสตร์...
Read more

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง           :   University English 1 ผู้จัดทำ           :   วัลลีย์ ศิริกาญจนาวงศ์ และคณะ         Call Number  :   VCD 1031 M         รายละเอียด      :   CD ประก...
Read more

แนะนำวารสาร 16 ธ.ค. 2561

แนะนำวารสาร 16 ธ.ค. 2561
ชื่อวารสาร (Title) :-  พลาสติก ISSN: –     0125-8591 จัดพิมพ์:  –  ราย 2 เดือน สำนักพิมพ์: –  สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ฉบับล่าสุด: –       ปีที่...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ธ.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 16 ธ.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย Call Number: 923.1593 น967 25...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ชื่อผู้แต่ง: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย Call Number: พ 895.915 ค384 2560                รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1...
Read more

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2561

ชื่อเรื่อง :                   วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด “๗๗  จังหวัด พัฒนาทั่วไทย” ผู้จัดทำ :               ...
Read more