เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

20 April 2019

การจัดการระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ

  • หน้าหลัก
  • ปีการศึกษา/Academic Year
  • 2560/2017
  • การจัดการระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ
Estimated reading time: 1 min
This is a Trial Version of Social Share & Locker Pro plugin. Please add your purchase code into Licence section to enable the Full Social Share & Locker Pro Version.
 icon-user-th-large  Title ไทย: การจัดการระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ
 icon-user-globe  Title Eng: Reorganizing the alien work force by using the methods of Nationality Inspection, visa stamping and work permission consideration of the workforces of Cambodian, Lao and Myanmar nationalities in a one stop service
 icon-user-user  Authors: ภูวกร โตสิงห์ขร, Phuwakorn Tosingkhon
 icon-group   Other: 
 icon-user-md  Advisors: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ, Assistant Prof. Dr. Chaiyanant Panyasiri
 icon-thumb-tack  Keywords: ระบบสารสนเทศ, แรงงานต่างด้าว, Information systems, Alienate worker
 icon-paperclip  Publisher: มหาวิทยาลัยสยาม
 icon-calendar Issue Date: 2560

Abstract

The objectives of this research were to study the process of nationality inspection, visa stamping and work permission consideration of alien workforces and to propose solutions on administering such activities on the alien work forces of Cambodia, Laos and Myanmar nationalities. This research employed qualitative method, collecting the data by interviewing two groups of informant including alien workers from Cambodia, Laos and Myanmar and government officials.
The result of the study, based on interviews with the alien workforces, indicated that the system of One Stop Service remains a time-consuming process requiring excessive procedures thus, causing the waste of time and being costly. The informants suggest streamlining the process and procedures of the related public agencies and increasing the number of the service centers and more officials on duty to facilitate a one day completion of task in addition to welfares such as. household service, medical treatments, travel expense, etc.
Based on the results of the study, the recommendations include the personnel training and development, the amending of related law, regulations and procedures to cope with changes and being effectively implement, the arrangement of information system and database of the Department of Employment into one single standard. All of these will require knowledge in innovation and technology to enable a responsive network of the public service system for the people.

Keyword : Information systems, Alienate worker.

Degree Name: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ
Degree Level: ปริญญาโท (Master)
Type: Independent Study (IS)
APA: ————————
URI ————————
Full Text:
Location:

 


ฐานข้อมูลสารนิพนธ์  มหาวิทยาลัยสยาม

ติดต่อ:  สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 icon-phone โทร: 0-2457-0068 ต่อ 5142   icon-envelope-o อีเมล์: lib@siam.edu 

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0 0 of 0 found this article helpful.
Views: 23