เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

19 March 2019

  • วันรัฐธรรมนูญ

    10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบั ...

    10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวร ให้แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ซึ่งมีพระราชดำรัสในวันพระราชท ...

    Read more