เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

16 January 2019

  • วันคนพิการสากล

    3 ธันวาคม วันคนพิการสากล คนพิการ หมายถึง บุคคลมีความสามารถถูกจำกัดให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการ ...

    3 ธันวาคม วันคนพิการสากล คนพิการ หมายถึง บุคคลมีความสามารถถูกจำกัดให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมทางสังคมได้โดยวิธีการทั่วไป เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไ ...

    Read more