เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

16 January 2019

  • วันพืชมงคล

    วันพืชมงคล 2561 ในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีนี้ จากการ ...

    วันพืชมงคล 2561 ในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีนี้ จากการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ปรากฎว่าพระโคกิ ...

    Read more