_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training
_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training

22 June 2018

270 views

การใช้งาน ฐานข้อมูล e-Book ของ iGLibrary

iglibrary

e-Books จากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลก ครอบคลุมสหสาขาวิชา

ท่านสามารถเข้าทดลองใช้ E-Book ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 58 (ใน internet ของรั้วมหาวิทยาลัยสยามเท่านั้น)

   คลิกอ่าน..การใช้งาน ฐานข้อมูล e-Book ของ iGLibrary  

 

Related posts