เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

18 October 2018

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักหอสมุด และทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อค้นหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามที่กำหนด และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป โดยบุคลากรภายในส่วนงานต่างๆ ของสำนักฯ ได้มีความมุ่งมั่นเพียรพยายามที่จะปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อสามารถตอบสนองแนวคิดตลอดจนนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการบริหาร และการบริการของสำนักฯ ให้คงอยู่ และพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง

ตรวจสอบสอบคุณภาพภายใน

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.30 น. โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560

  • ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ประธานกรรมการ
  • ดร.วิริยาพร ศิริกุล กรรมการ
  • ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ กรรมการและเลขานุการ

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 4.84 คะแนน (เท่ากันกับผลการประเมินตนเองของสำนักฯ)     

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2560 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน
   องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ (5/1) 5.00
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 5.00
   องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (28.88/6) 4.81
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน (คะแนนเต็ม 5)

3.88
ตัวบ่งชี้ 2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 6 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.6 การบริหารทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน 5 ข้อ 5.00
    องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ (29/6) 4.83
ตัวบ่งชี้ 3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน 5 ข้อ 4.00
ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ข้อ 5.00
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3

( จำนวน 13 ตัวบ่งชี้)

(ผลรวมทุกตัวบ่งชี้) 62.88 4.84
(จำนวนตัวบ่งชี้) 13

 

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินได้กล่าวชมสำนักฯ มีจุดเด่น ดังนี้

 1. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ของสำนักฯให้มีความชัดเจน สามารถนำไปวางแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
 2. มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ ในลักษณะศูนย์ฝึกอบรม
 3. มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก เพื่อการบริการแก่ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เช่น เครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่ม TU-THAIPUL ที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมจากการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่นำมาใช้ในการยืมระหว่างห้องสมุด(ระบบ EDS)
 4. มีการกำหนดบุคลากรในการพัฒนาอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม

พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ดังนี้

 1. ควรขยายผลการจัดการความรู้ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา คณาจารย์ และผูใช้บริการอื่นๆ เพื่อต่อยอดและขยายผล
 2. ควรมีการให้การอบรม education application สำหรับการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งจัดกลุ่มตามพื้นฐานของผู้เข้าอบรม
 3. สำนักฯ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้ใช้ให้มากขึ้น และควรเพิ่มการให้บริการในเชิงรุกมากขึ้น
 4. ควรพัฒนาตัวบ่งชี้เฉพาะของสำนักฯ ตัวบ่งชี้ 2.4-2.6 ควรปรับเกณฑ์มาตรฐานให้มีการประเมินทั้งคุณภาพและปริมาณของ software และ hardware เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ

 


 

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560

About The Author

Related posts