_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training
_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training

28 May 2018

แนะนำทรัพยากร-library su-su library

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ปี 2561 (2018)

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ปี 2561 (2018)
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ รายชื่อทรัพยากรใหม่ ประจำเดือน ปี 2561 (2018)  รายชื่อทรัพยากรใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2561      รายชื่อทรัพยากรใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2561
ชื่อหนังสือ: ชื่อและชื่อสกุลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พุทธศักราช 2489-2559 เล่ม 1 ชื่อผู้แต่ง: กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระรา...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: พจนานุกรมศัพท์พันธุศาสตร์ ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Call Number: อ 575.103 พ174 2560 รายละเอียด: จากการตรวจสอบพบว่าหนังสือและตำราภาษาไทยในสาขาวิชานี...
Read more