22 April 2018

_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
สาระความรู้

สาระความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย และของต่างประเทศ-Important day of thailand and abroad

14 เมษายน วันครอบครัว

14 เมษายน วันครอบครัว
13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ คนไทยได้ยึดถือประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาแต่ โบราณกาล ถัดมาอีก 1 วันคือวันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันครอบครัว” เพื่อมุ่งหวังจะให้มีกา...
Read more

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
รัฐบาลในสมัย พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เ...
Read more

วันป่าชุมชนชายเลนไทย

วันป่าชุมชนชายเลนไทย
ในอดีตป่าชายเลนในประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์นั้น กระจายอยู่ทั่วไป แต่ภายหลังจากในปี พ.ศ.2518 ซึ่งมีพื้นที่ป่าชายเลน 2 ล้านไร่ แต่ในปี พ.ศ.2534 กลับเหลือเพียง 1 ล้านไร่ ป่าหาย...
Read more

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์
วันสงกรานต์ (Songkran day) ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี คนไทยได้ยึดถือประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาแต่ โบราณกาล ปกติวันสงกรานต์จะมี 3 วัน คือ เริ่มวันที่ 13 เมษายน ถึงวัน...
Read more

วันอนามัยโลก World Health Day

วันอนามัยโลก World Health Day
ประวัติและความเป็นมา วันอนามัยโลก องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) เป็นองค์การชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ (Specialized Agencies of the United Nations System...
Read more

วันจักรี 6 เมษายน

วันจักรี 6 เมษายน
วันจักรี สำคัญอย่างไร วันจักรี หมายถึง วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จกรีฑาทัพถึงพระมหานครทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ด...
Read more

2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย

2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย
อนุรักษ์ คือ พิทักษ์รักษาให้คงอยู่ในรูปเดิม ตามรักษา ระวัง ป้องกัน มรดก คือ ทรัพย์สมบัติของผู้ตายที่ยกให้ทายาท มรดกไทย คือ ทุกสิ่งที่คนไทยรับสืบทอดกันมา วันอนุรักษ์มรดกไท...
Read more

วันออมสินของไทย

วันออมสินของไทย
  คลังออมสิน ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษา...
Read more

วันข้าราชการพลเรือน

วันข้าราชการพลเรือน
เนื่องด้วยวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๑  มีผลใช้บังคับ เป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ให้เป็นมาตรฐาน จึง...
Read more

๓๑ มีนาคม วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

๓๑ มีนาคม วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปกครอง บ้าน เมืองและเหล่าพสกนิกรของพระองค์ ตลอดจนพระชนม์ชีพทำให้ประเทศชาติมั่นคง และมีความเจร...
Read more