วันสำคัญประจำปี Archives - ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ-มหาวิทยาลัยสยาม 61-Library SU

19 August 2018

สาระความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย และของต่างประเทศ-Important day of thailand and abroad

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ.2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนต...
Read more

16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย

16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย
คำว่า “สันติภาพ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่าไว้ ความสงบ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) วันที่ 16 สิงหาคม  เป็น “วันสันติภาพไทย”  ประกาศสัน...
Read more

15 สิงหาคม วันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม

15 สิงหาคม วันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม
15 สิงหาคม วันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช (2480-2521)  ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 สถาบันแรกของประเทศไทย ได้รับการริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 250...
Read more

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ประสูติเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้รับการสถาปนาขึ้...
Read more

10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตำแหน่งที่มีอยู่คู่กับสังคมและการปกครองของไทย มาอย่างยาวนาน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาค...
Read more

วันรพี 7 สิงหาคม พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

วันรพี 7 สิงหาคม พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
วันรพี ตรงกับวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คือ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระเจ้...
Read more

4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ

4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ
4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ การสื่อสารในประเทศไทยได้มีการเริ่มต้นขึ้นมา เมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้ทรง โปรดเกล้...
Read more

วันสตรีไทย

วันสตรีไทย
วันสตรีไทย Thai Women Day ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี ทุกวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทย ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย ที่เปิดให้หญิงไทยออกมาทำกิจกรรม...
Read more

๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ  National Thai Language Day วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช...
Read more

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 8  ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 “เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระห...
Read more