22 September 2018

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้น ๆ ซึ่งประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีวิวัฒนาการเรื่อยมา กระทั่งเป็น “ธงไตรรงค์” ส...
Read more

วันมหิดล 24 กันยายน

วันมหิดล 24 กันยายน
๒๔ กันยายน วันมหิดล เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันทิวงคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒  ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “พ...
Read more

วันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน

วันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน
วันประมงแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำอาชีพประมง และเป็นที่ระลึก สร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวประมงไทย วันประมงแห่งชาติ มีท...
Read more

วันอัลไซเมอร์โลก 21 กันยายน

วันอัลไซเมอร์โลก 21 กันยายน
องค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศ (Alzheimer’s Disease International : ADI) ประกาศให้ วันที่ 21 กันยายน เป็น “วันอัลไซเมอร์โลก” ตามชื่อผู้ค้นพบโรคอัลไซเมอร...
Read more

วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน

วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต(คสช.) ได้กำหนดคำขวัญในวันเยาวชนแห่งชาติ ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (Participation...
Read more

วันปลอดรถโลก World Car Free Day 22 กันยายน

วันปลอดรถโลก World Car Free Day 22 กันยายน
วันปลอดรถโลก หรือ World Car Free Day ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรมากกว่า 50 องค์กรในประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อร...
Read more

วันรัฐวิสาหกิจไทย 20 กันยายน

วันรัฐวิสาหกิจไทย 20 กันยายน
จากการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติลงวันที่ 28 สิงหาคม 2544 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช  รัชกาลที่ 5 คือ วันที่ 20 กันยายน ขอ...
Read more

19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย

19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย
พิพิธภัณฑสถาน ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ว่า สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรม หรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อ...
Read more

วันสันติภาพสากล 21 กันยายน

วันสันติภาพสากล 21 กันยายน
วันสันติภาพสากล (International Day of Peace หรือ World Peace Day) ตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่ออุทิศแก่สันติภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราศจากสงคราม ความหม...
Read more

วันโอโซนโลก 16 กันยายน

วันโอโซนโลก 16 กันยายน
วันที่ 16 กันยายน ถือเป็นวันสำคัญ โดยถือว่าวันนี้เป็นวันโอโซนโลก (World Ozone Day) ซึ่งเป็นวันที่ให้เราตระหนักถึงชั้นบรรยากาศต่างๆ ของโลก ที่คอยปกป้องเราจากรังสีต่างๆ จาก...
Read more