18 March 2018

_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
สาระความรู้

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

วันสิทธิผู้บริโภคสากล Word consumer rights day

วันสิทธิผู้บริโภคสากล Word consumer rights day
วันสิทธิผู้บริโภคสากล หรือ World Consumer Rights Day ตรงกับวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง รวมทั้ง...
Read more

อาลัย สตีเฟน ฮอว์คิง นักฟิสิกส์พลิกเอกภพ

อาลัย สตีเฟน ฮอว์คิง นักฟิสิกส์พลิกเอกภพ
สตีเฟน ฮอว์คิง นักฟิสิกส์ เจ้าของทฤษฎีสรรพสิ่ง (Theory of Everything) “เอกภพกำลังขยายตัวออกไปโดยมีความเร่งเร็วขึ้น” สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์กิง (อังกฤษ: Stephen W...
Read more

วันช้างไทย Elephant Day

วันช้างไทย Elephant Day
วันช้างไทยเกิดจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษ...
Read more

๘ มีนาคม วันสตรีสากล International Women’s Day

๘ มีนาคม วันสตรีสากล International Women’s Day
วันสตรีสากล International Women’s Day  เดิมเรียก วันสตรีแรงงานสากล (International Working Women’s Day) ตรงกับวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี (อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ) เป็น...
Read more

วันไตโลก World Kidney day

วันไตโลก World Kidney day
ไต  คือ  อวัยวะสำหรับขับถ่ายสิ่งที่เป็นสารละลายออกจากร่างกาย มี 2 อัน รูปร่างเหมือนเมล็ดถั่วดำ อยู่ในช่องท้องสองข้างของกระดูกสันหลังตอนบั้นเอว มีเบาะไขมันเป็นส่วนป้องกัน...
Read more

วันนักข่าว

วันนักข่าว
ในจุลศักราช 1227 นำความรู้จากซีกโลกตะวันตกมาเผยแพร่ในสยามยุคปลายรัชกาลที่ 3   เป็นจดหมายเหตุของหมอบรัดเลย์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของสยาม  และยังเป็นรากฐานงานสื่อสารมว...
Read more

3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
3 มีนาคม เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ซึ่งแปลมาจากชื่อภาษาอังกฤษ World Wildlife Day กำหนดขึ้นโดยมติที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า...
Read more

วันมาฆบูชา Makha Bucha Day

วันมาฆบูชา Makha Bucha Day
มาฆบูชา ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง การทำบุญพิเศษทาง พระพุทธศาสนาในวันเพ็ญเดือน 3 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญซึ่งประกอบด้วยองค์ 4 ประการ (ราชบัณฑิตยส...
Read more

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2458 นโยบายแห่งรัฐ...
Read more

วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
คำว่า “วิทยุกระจายเสียง” นี้เดิมทีเดียว เรายังไม่มีคำใช้เรียกกันเป็นภาษาไทย  จอมพลเรือ กรมพินิจพระนครสวรรค์วรพินิจ ทรงใช้วิธีเรียกทับศัพท์ “Radio Telegraph” ว่า “ราดิโอโท...
Read more