เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

12 December 2018

library su-su library

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2561

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2561
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561  เวลา 09.30 –14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ...
Read more

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic ครั้งที่ 2 พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic ครั้งที่ 2 พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic ครั้งที่ 2 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา เริ่มเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ อ...
Read more

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักหอสมุด และทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงา...
Read more

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา School in Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมหอสมุด

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา School in Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมหอสมุด
ดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา School in Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมหอสมุด ทั้งนี้ ทางบริษัท Phoenix Publis...
Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic

อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic
อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic (ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา เริ่มเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ อาคาร 15 ชั...
Read more

Medical Day 2018 “วารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออย่างไรให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้”

Medical Day 2018 “วารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออย่างไรให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้”
บุคลากรสำนักหอสมุด และทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการประชุม Medical Day 2018 โดย งานหอสมุดคิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม ประจำ...
Read more

การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร

การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพ...
Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ดร.นลินี สุตเศวต นำนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บว.ศึกษาศาสตร์ และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 เข้าอบรมวิธีการส...
Read more

ประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS)

ประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS)
เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561 สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้ส่งบุคลากร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล...
Read more

ประชุมกลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 3/2561

ประชุมกลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวประภาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา บรรณารักษ์สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมประชุม กลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค...
Read more