Article 11
May, 2018April, 2018
  • 25 เมษายน วันมาลาเรียโลก

    ไข้มาลาเรีย (Malaria) หรือ ไข้จับสั่นไข้ป่า ไข้ป้าง ไข้ร้อนเย็นหรือไข้ดอกสัก เป็นโรคที่มีประวัติอันย ...

  • วันคุ้มครองโลก Earth Day

    วันคุ้มครองโลก EARTH DAY  22 เมษายน วันคุ้มครองโลก Earth Day คำว่าโลกในที่นี้มีความหมายอยู่ 2 นัย นั ...

Show More post