Article 17
September, 2018August, 2018
  • 16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย

    คำว่า “สันติภาพ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่าไว้ ความสงบ (ราชบัณฑิตยสถาน, ...

  • ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

        สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิต ...

  • 10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

    10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตำแหน่งที่มีอยู่คู่กับสังคมและการปกครองของไทย มาอย่างยาวนาน มีหน ...

Show More post