May 14, 2018 - ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ-มหาวิทยาลัยสยาม 61-Library SU

15 August 2018

  • วันพืชมงคล

    วันพืชมงคล 2561 ในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีนี้ จากการ ...

    วันพืชมงคล 2561 ในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีนี้ จากการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ปรากฎว่าพระโคกิ ...

    Read more