_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training
_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training

28 May 2018

One Day Visit in Chula-สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

One Day Visit in Chula-สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

204 views

 

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-มหาวิทยาลัยสยาม
รศ. ดร. อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร (คนกลาง เสื้อสีขาว)

รศ. ดร. อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร และรักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมงานให้การต้อนรับบุคลากรจาก สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ การประชาสัมพันธ์ การบริการฐานข้อมูลออนไลน์

ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม-สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการแบ่งปันทรัพยากรสู่สังคม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาลดความซ้ำซ้อนการทำงานของคนในองค์กร แล้วแผ่ขยายออกไปสู่หน่วยงานบริการสารสนเทศคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียกว่า ห้องสมุดในเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet) คลิก..  นอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือทางวิชาการการให้บริการสารสนเทศ ระหว่าง ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่างๆเพื่อแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในการให้บริการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ความร่วมมือนี้ทำให้เกิดความสะดวกในการบริการจัดการงบประมาณ และได้รับการยอมรับจากผู้บริหารด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานก้าวต่อไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน ปัจจุบัน สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังปรับปรุง และขยายพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ อาคารเฉลิมราชกุมารี (จามจุรี 10) อาคารจามจุรี 9 และ Siam Square One

ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สร้างแรงบันดาลใจ และการมีส่วนร่วมให้เกิดกับบุคลากรในองค์กร จนทุกคนมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน ผู้บริหารยังให้ความสำคัญกับการมุ่งสร้างพฤติกรรม ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและผู้ปฎิบัติระดับปฎิบัติการ สร้างการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร ด้วยการให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมที่จะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันรับผิดชอบ ดังนั้นการทำงานของบุคลากรจะเป็นในลักษณะ Cross-Functional Teams ภายในทีมสามารถปฏิบัติข้ามสายงานไปร่วมกับคณะทำงานอื่นๆ ได้ ซึ่งแต่ละคนจะมีทักษะที่แตกต่างกัน แต่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ด้วยวิธีการทำข้อตกลงร่วมกัน แต่ละฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบสมาชิกในทีม โดยให้ความสำคัญกับเป้าหมายของทีม ที่มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรความรู้ ให้ยังผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นและเป็นจุดแข็งแกร่งที่สุดในการให้บริการสารสนเทศที่ทำให้ห้องสมุดมีความสมบูรณ์แบบ ก็คือ ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เดิมชื่อศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ในสำนักงานวิทยทรัพยากร ทำหน้าที่บันทึกองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปสื่อสารสนเทศชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ วีดิทัศน์ และมีระบบบริหารจัดการ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ให้อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้งานบนสื่อโซเชียลมีเดีย ออนไลน์ให้แก่ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ นิสิต บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”มหาวิทยาลัยสยามได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (ปีพ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2565) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุญาตให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าใช้และเข้าถึงโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมได้ ทางมหาวิทยาลัยสยามได้รับสิทธิให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า “อักขราวิสุทธิ์” (Akarawisut) เท่านั้น เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานวิจัย วารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่จุฬาฯ เป็นเจ้าของ ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-มหาวิทยาลัยสยามในโอกาสที่ได้เข้ามาเรียนรู้ความเป็น “สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และได้มีโอกาสร่วมพูดคุยแบบเป็นกันเองกับ ผู้บริหารขององค์กร ทำให้เราทราบว่าการบริหารงานองค์กรที่มีขนาดใหญ่โต มีบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกันมากกว่า 90 คน และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกสถาบัน ต่างๆ มากมาย อาจจะดูวุ่นวายและไม่น่าสนุกเลยกับการทำงานที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบที่สูงแบบนี้ แต่กลับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรื่อง “กล้วยๆ” คือ เรียบง่าย สบายๆ ไม่ซับซ้อน แม้กระทั่งการพูดคุยกันเรื่องสำคัญๆ ก็สามารถนำมานั่งคุยกันบน “โต๊ะกินข้าว” ที่ขาโต๊ะบางตัวโยกเยกไปมา แต่ผู้บริหารก็สามารถปรับหมุนเกลียวขาโต๊ะให้ยึดพื้นที่ได้เท่ากัน ไม่สั่นไหว นี่คือสิ่งที่สร้างความประทับใจต่อองค์กรสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ผ่านประสบการณ์การทดลองมามากมาย หลากหลายวิธี และปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบทางที่ใช่ แล้วก็ไม่เคยมีความคิดที่จะหยุดนิ่ง ยังคงสนุกกับการทำงานที่ปรับเปลี่ยนให้ทันกับความต้องการของสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันมีความแตกต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก และเพราะความที่ไม่หยุดอยู่กับที่ของสำนักงานแห่งนี้ จะเป็นแรงผลักดันเราทุกคน ให้หันมารักองค์กรของตัวเองมากขึ้น และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและทีม ให้ดีขึ้น เพื่อพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นเช่นกัน

 

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กัลยาศุภพันธุ์มณี-ธนัญญาพันธุทิม-พรพิศองค์ศรัทธา-สุดาทองชิว-อารีแก้วพิพัฒน์-สุทธิพจน์ลิ้มอุดมพัฒน์

Related posts