_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training
_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training

28 May 2018

วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม
วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม

วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม

190 views

วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม National Dairy Day

17 มกราคมของทุกปี  วันโคนมแห่งชาติ  ถือเป็นวันสำคัญยิ่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมในไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 ที่ได้พระราชทานอาชีพนี้แก่ปวงชนชาวไทย

วันโคนมแห่งชาติ National Dairy Day-17มกราคม-ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติความเป็นมา วันโคนมแห่งชาติ 

วันโคนมแห่งชาติ National Dairy Day-17มกราคม-ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยามเมื่อปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ประพาสทวีปยุโรป และทรงประทับแรม ณ ประเทศเดนมาร์ก ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก ด้วยทรงเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมน่าจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศไทย หลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทย รัฐบาลเดนมาร์กได้ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเป็นของขวัญแด่ทั้งสองพระองค์ เพื่อให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยบรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

ถือกำเนิดอาชีพโคนมในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2504 ได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์ก และวันที่ 16 มกราคม 2505 ได้ดำเนินการจัดตั้ง “ฟาร์มโคนม” และ “ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค” ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยทั้งสองพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินี แห่งประเทศเดนมาร์ก ได้เสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ

วันโคนมแห่งชาติ National Dairy Day-17มกราคม-ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค จากรัฐบาลเดนมาร์ก และได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ชื่อว่า “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย” (อ.ส.ค.)

 

วันโคนมแห่งชาติ National Dairy Day-17มกราคม-ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม

 

ด้วยเหตุนี้ จึงถือเอาวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันโคนมแห่งชาติ แต่เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำซ้อนกับวันครู รัฐบาลได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2530 ให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันโคนมแห่งชาติ แทน หลังจากนั้นทาง อ.ส.ค. ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงความสำคัญและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 ตลอดจนเป็นการพบปะสังสรรค์ของผู้ที่อยู่ในวงการนี้ ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอีกด้วย

วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม National Dairy Day

 

วัตถุประสงค์ การจัดงาน “วันโคนมแห่งชาติ”

เพื่อประชาสัมพันธ์อาชีพการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศตลอดจนเป็นเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเลี้ยง การผลิตระหว่างเกษตรกรและเป็นเวทีในการแสดงความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกรอีกด้วย

“เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ในปี 2561 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เชิญชวนสัมผัสบรรยากาศหน้าหนาว ท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมร่วมงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ร่วมสนุก สร้างความสุขครบรสทั้ง 7 วันเต็ม อาทิ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแปรรูปต่างๆ การจำหน่ายสินค้า OTOP พื้นบ้าน ท่องเที่ยวเมืองคาวบอยจำลอง ชมมอเตอร์โชว์ การแข่งขันประกวดแนวคิดแผนสื่อสารการตลาด การจำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม ฯลฯ

วันโคนมแห่งชาติ National Dairy Day-17มกราคม-ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม วันโคนมแห่งชาติ National Dairy Day-17มกราคม-ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม

วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม National Dairy Day


เอกสารอ้างอิง

เทคโนโลยีชาวบ้าน.  (2560).  เชิญเที่ยวงานโคนม 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี.  เข้าถึงได้จาก https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_40947

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย.  (ม.ป.ป.).  เทศกาลโคนมแห่งชาติ.  เข้าถึงได้จาก http://www.dpo.go.th/เทศกาลโคนมแห่งชาติ

Kapook. com.  (2560).  17 มกราคม วันโคนมแห่งชาติ อีกหนึ่งวันสำคัญรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณร. 9.  เข้าถึงได้จาก https://hilight.kapook.com/view/147917

วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม National Dairy Day

Related posts