แนะนำวารสาร ประจำปี 2561
แนะนำวารสาร ประจำปี 2561

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2561

แนะนำวารสาร 16 มกราคม 2561

 

ชื่อวารสาร(Title):- วารสารสิ่งแวดล้อม
ISSN :-             0859-3868
จัดพิมพ์ :–         ราย 3 เดือน
สำนักพิมพ์ :-    สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้มีแนวโน้มที่ผู้คนหันมาสนใจและเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ กันมากขึ้น ดังนั้นภายในฉบับจึงมีบทความที่น่าสนใจและอยากมานำเสนอทั้งในเรื่องการแพร่กระจายของโลหะหนักจากขยะอิเล็กทรอนิกส์  การปนเปื้อนตะกั่วในลำห้วยคลิตี้และการฟื้นฟู  มิติทางสังคมกับการใช้ประโยชน์แม่น้ำลี้  และยังมีสะระสำคัญจากงานเสวนา เรื่อง “วิกฤตขยะบกสู่แพขยะในทะเล จะแก้อย่างไร?” ซึ่งเคยเกิดขึ้นในทะเลอ่าวไทยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทำให้ประเด็นขยะมูลฝอยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอีกครั้ง นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกมาก ท่านใดสนใจติดตามอ่านที่ตัวเล่มได้เลย


แนะนำวารสาร 16 มกราคม 2561ชื่อวารสาร(Title):- ในวงการพิมพ์
ISSN :-             0125-2259
จัดพิมพ์ :–         ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์ :-    หจก.เทคเพรส เซอร์วิส
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 (พ.ย.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา บทความ รายงานพิเศษ  ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสาระน่ารู้ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านแวดวงการพิมพ์ ภายในฉบับจึงมีเรื่องราวมากมาย รวมถึงหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9   “ประสิทธิ์ ชนิตราภิรักษ์” ศิลปินผู้แกะแม่พิมพ์ธนบัตร  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การอัพเดตการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  อีกทั้งมีการเรียนรู้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น  และการพิมพ์แบบไร้น้ำ ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรต้องติดตาม นอกจากนี้แล้วยังมีบทสัมภาษณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จจากอาชีพการพิมพ์ ซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียว


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2561

ชื่อวารสาร(Title):- วารสารอุตสาหกรรม
ISSN :-             
จัดพิมพ์ :–         ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์ :-    สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ –  ฉบับที่ 7 (ส.ค.-ก.ย.2560) 
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความในแวดวงของอุสาหกรรม โดยภายในฉบับที่กำลังนำเสนอ ได้มีการติดตามความคืบหน้า 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อให้เอกชนได้รับทราบและปรับทิศทางขององค์กรให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมเปิดแผน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ หุ่นยนต์ และ อาหาร เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อต่อยอดธุรกิจสุขภาพและความงามอีกด้วย ผู้อ่านท่านใดสนใจสามรถติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่ยุต 4.0 ภายในฉบับได้


ชื่อวารสาร(Title):- วารสารห้องสมุด
ISSN :-            0857-0086
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา บทความ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายในฉบับมีบทความที่น่าอ่านและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของแนวทางการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดของกทม. ว่าเป็นไปในทิศทางใดบ้าง อีกทั้งความสำคัญในเรื่องของการอ่าน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำหรับการแสวงหาความรู้ที่ดีที่สุดเลยทีเดียว ตามด้วยบทความเรื่อง “ ก้าวสู่ความเป็นศูนย์เรียนรู้และคลังความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ” เป็นต้น จะมีรายละเอียดสำคัญและน่าสนใจอย่างไรติดตามภายในฉบับได้

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561
e-library library Siam University
Academic Resource Center

About The Author