22 April 2018

_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
สาระความรู้
86 views

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน / 2559

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน / 2559

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

ม.สยาม คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ณ ห้องประชุม Millennium อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก19 ชั้น19)  คณะผู้ประเมินกล่าวแนะนำตนเองและชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน จากนั้นมหาวิทยาลัยสยามนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2559  รอบบ่าย คณะผู้ประเมินเดินตรวจเยี่ยมคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ

ม.สยาม ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน


ม.สยาม คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 19 ชั้น 18) คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม, อธิการบดี, ผู้บริหาร, คณาจารย์, นักศึกษา, ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ จากนั้นคณะผู้ประเมิน ศึกษาเอกสารและเตรียมนำเสนอผลการประเมิน รอบบ่าย คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 19 ชั้น 19)

 

ม.สยาม คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันรายนามคณะกรรมการผู้ประเมิน

  • รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • รศ.ชาญ ถนัดงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง มหาวิทยาลัยสยาม
  • รศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ มหาวิทยาลัยสยาม

ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

Related posts