22 April 2018

_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
สาระความรู้
363 views

E-book กระทรวงวัฒนธรรม “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย”

E-book กระทรวงวัฒนธรรม "พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย" ชั้นหนังสือ ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล มหาวิทยาลัยสยาม ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ

E-book กระทรวงวัฒนธรรม “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย”
กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และ “ 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ ” แจกให้ประชาชนทั้ง 2 เล่ม รวม 2 แสนเล่ม พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือในรูปแบบ E-Book ให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ด้วย

 

รายละเอียดหนังสือที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำขึ้นแจกฟรีให้กับประชาชนนั้นมีดังนี้ 


พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัยE-book ชื่อ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย”  หนังสือประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 1 ซึ่งเก็บรวบรวมภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ตั้งแต่วันที่ 13 – 28 ต.ค. ที่ผ่านมา ระยะเวลา 15 วัน รวม 3 เล่ม จำนวน 50 ชุด ได้แก่ เล่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร เล่มที่ 2 ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด และ เล่มที่ 3 นานาอารยประเทศ โดยในแต่ละเล่ม มีภาพประกอบประมาณ 800 ภาพ ซึ่ง วธ.จะจัดส่งหนังสือประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ ไปยังกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหอสมุดแห่งชาติทั้ง 11 แห่ง ทั่วประเทศ โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดภาพชุดดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ m-culture.go.th ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม-pdf


คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครั้งที่ ๒) หนังสือรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมอธิบายความหมายจัดทำเป็นหนังสือเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนใช้เป็นคู่มือในการทำงาน การเขียนและอ่านคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม-pdf

 

 


phumiphon-1E-book ชื่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมีหลายภาพเป็นภาพที่หาชมได้ยากรวบรวมไว้ในหนังสือทั้ง 2 เล่ม  ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม-pdf

 


99book-1E-book ชื่อ “ 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ได้แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ อาทิ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ฯ รักษาวัฒนธรรมประเพณี รู้จักดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ  ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม-pdf


ดาวน์โหลดภาพและหนังสือครบทั้งหมดได้ที่ : เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม

E-book กระทรวงวัฒนธรรม “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย”

Related posts