แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 - ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ-มหาวิทยาลัยสยาม 61-Library SU
๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

15 August 2018

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561
แนะนำวารสาร ประจำปี 2561

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ห้องสมุด-แนะนำวารสาร-วารสาร 010661

ชื่อวารสาร (Title):-   สยามวิชาการ

ISSN: –  1513-1076

จัดพิมพ์:-   1 ปี 2 ฉบับ

สำนักพิมพ์ (Publisher):-  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ฉบับล่าสุด:-  ปีที่ 19  เล่มที่ 1 ฉบับที่ 32 (มี.ค.-ก.ค.2561)

รายละเอียด:-  เป็นวารสารวิชาการฉบับล่าสุดของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งได้นำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี  เป็นต้น โดยภายในฉบับยังมีบทความที่หลากหลายและน่าสนใจยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง “การทดสอบสมมติฐาน การบริโภคสินค้าคงทนในอดีตส่งผลกระทบเชิงลบต่อการบริโภคสินค้าคงทนในปัจจุบัน” และ เรื่อง “การพัฒนารายได้ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม”  เป็นต้น ผู้อ่านท่านใดสนใจติดตามได้ที่สำนักทรัพยากรสารสนเทศ


ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ-วารสาร 010661ชื่อวารสาร (Title):-   ธรรมศาสตร์เวชสาร

ISSN:-   1513-5241

จัดพิมพ์:-   1 ปี 4 ฉบับ

สำนักพิมพ์ (Publisher):-  งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฉบับล่าสุด:-   ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2560)

รายละเอียด:-  เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่เผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย รวมถึงบทความทางวิชาการ ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและหลากหลาย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชศาสตร์ชุมชน ทันตกรรม แพทย์แผนไทยประยุกต์ และวิจัยแพทยศาสตร์ศึกษา ตลอดจนบทความพิเศษอีกหลากหลายเรื่อง โดยเฉพาะในบทบรรณาธิการมีบทความเรื่อง “ก้าวย่างประวัติศาสตร์การจัดการเรียนรู้ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท (สบพช.)” เป็นต้น นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีคอลัมน์ประจำ อาทิ เช่น นิพนธ์ต้นฉบับ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่หลากหลายเรื่องและน่าติดตามยิ่ง  รวมถึงคอลัมน์บทปริทัศน์ ซึ่งก็มีบทความที่น่าสนใจเช่นกัน  และท้ายฉบับมีดรรชนีเพิ่มเติมมาให้ผู้อ่านอีกด้วย


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 160561ชื่อวารสาร (Title):-   Engineering Today

ISSN:-  1685-618X

จัดพิมพ์:-  ราย 2 เดือน

สำนักพิมพ์ (Publisher):-   บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด               

ฉบับล่าสุด:-   ปีที่ 16 ฉบับที่ 164 (มี.ค.-เม.ย.2561)

รายละเอียด:- แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอลัมน์ Construction เรื่อง “สนข. จับมือ วสท.สร้างมาตรฐานระบบรางไทย ชูศักยภาพไทยพร้อมก้าวสู่ Hub ระบบรางของอาเซียน” ซึ่งถือเป็นโครงการ Mega Project ของประเทศไทย ซึ่งน่าสนใจและน่าติดตามทีเดียว และตามด้วยบทสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในคอลัมน์ Engineering 4.0 และ ที่พลาดไม่ได้ กับคอลัมน์ Robotic เรื่อง “สกว. โชว์ผลงานวิจัย หุ่นยนต์แขนกล ในงาน THAILAND Taking off    to New Heights” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสู่ก้าวใหม่ในการพัฒนาประเทศไปอีกขั้น นอกจากนี้แล้วยังมีคอลัมน์อื่นๆ ที่มีสาระความรู้ที่ทันยุคดิจิทัลมานำเสนออีกหลากหลายภายในฉบับ


ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 160561ชื่อวารสาร (Title):-   วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต

ISSN:-  0858-2025

จัดพิมพ์:-  1ปี 4 ฉบับ

สำนักพิมพ์ (Publisher):-  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย               

ฉบับล่าสุด:-  ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2561)

รายละเอียด:-  แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาความรู้และบทความที่น่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง ”มาตรฐานและคุณภาพของงานด้านการบริการโลหิตในประเทศไทย : แนวคิดเรื่องมาตรฐานและคุณภาพและภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย” ซึ่งได้กล่าวถึงคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังมีนิพนธ์ต้นฉบับเรื่อง “การศึกษาแนวทางการเตรียมเลือดที่เหมาะสมสำหรับผ่าตัดในผู้ป่วยประเภท Elective Surgery ของโรงพยาบาลกลาง” เป็นต้น และตามด้วยบทความพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่องานของห้องปฏิบัติการ เรื่อง Highlight of HKSHI Master Class 2017” เป็นต้น


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 พ.ค. 2561ชื่อวารสาร (Title):-   วารสารพยาบาลศาสตร์                            

ISSN:-   0125-8885

จัดพิมพ์:-   1 ปี 4 ฉบับ

สำนักพิมพ์ (Publisher):-   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                

ฉบับล่าสุด:-   ปีที่ 35 ฉบับพิเศษ เล่มที่ 2 (ต.ค.-ธ.ค.2560)

รายละเอียด:-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา รายงานการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเป็นหลัก ซึ่งภายในฉบับที่กำลังนำเสนอในขณะนี้มีบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Vietnam National University. Hanoi จึงขอยกตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ เช่น บทความเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง” และ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเอามดลูกออกทั้งหมด” เป็นต้น วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป


ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 พ.ค. 2561

ชื่อวารสาร (Title):-   วารสารมหาวิยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ISSN:-   0858-7418

จัดพิมพ์:-   1 ปี 4 ฉบับ

สำนักพิมพ์ (Publisher):-   งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลันนเรศวร

ฉบับล่าสุด:-   ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2560)

รายละเอียด:-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาที่มีทั้งบทความปริทัศน์ บทความวิจัยทั้งสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ เช่น บทความปริทัศน์เรื่อง Potential uses of Artocarpus altilis Heartwood Extract in Cosmeceuticals ” และบทความเรื่อง Comparison of Arch Widths Measurements Made on Digital and Plaster Models” รวมถึงเรื่อง “สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านมในท่ามาตรฐาน”  เป็นต้น ยังมีบทความอีกหลากหลายและน่าติดตามอีกมาก นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของวาสารมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ www.journal.nu.ac.th ภายใต้ระบบ ThaiJo ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย อีกด้วย


 

Related posts