_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training
_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training

22 June 2018

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561
แนะนำวารสาร ประจำปี 2561

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561

583 views

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2561

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 16 มิ.ย.2561ชื่อวารสาร (Title): –   วารสารนโยบายพลังงาน

ISSN:-   0859-3701

จัดพิมพ์ (Frequency): –   ราย 2 เดือน

สำนักพิมพ์ (Publisher): –   สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ฉบับล่าสุด : –   ปีที่ –  ฉบับที่ ฉบับที่ 123 (ธ.ค.2560- ม.ค.2561)

รายละเอียด :-   เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาต่างๆ รวมถึงรายละเอียดในเรื่องของ การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ (Energy Storage system) อีกทั้งยังมีบทความที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอพพลิเคชั่น CM Taxi จากโครงการระบบคารางเดินรถสองแถวแดง ซึ่งเป็นโครงการที่คิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทย และสนับสนุนให้คนเชียงใหม่ใช้แอพพลิเคชั่นในการเรียกรถสองแถว ซึ่งถือเป็นการประหยัดเวลาในการรอรถ และยังถือเป็นการลดการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบทความทางด้านปิโตเลียม ในการศึกษาดูงาน แนวทางส่งเสริมการแข่งขันของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ รวมถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงปลายปี 2560 ด้วย


ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 16 มิ.ย.2561ชื่อวารสาร (Title):-   วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ISSN:-   0857-684x

จัดพิมพ์(Frequency):-   1 ปี 4 ฉบับ

สำนักพิมพ์ (Publisher):-   กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ฉบับล่าสุด:-   ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2561)

รายละเอียด:-    เป็นวารสารวิชาการที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นต้น ภายในฉบับมีบทความวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านต่างๆ ที่หลากหลายและน่าสนใจยิ่ง ยกตัวอย่างบทความวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “การแทรกซึมของคลอไรด์และการกัดกร่อนเหล็กเสริมของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันในสภาพแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี” และยังมีบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่น่าสนใจเรื่อง “การพัฒนาน้ำหมักมะขามป้อมพร้อมดื่ม” ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนรักสุขภาพ และตามด้วยตัวอย่างบทความทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเรื่อง “รูปแบบการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม” เป็นต้น ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจอีกมาก สามารถติดตามภายในฉบับได้


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ห้องสมุด-แนะนำวารสาร-วารสาร 010661

ชื่อวารสาร (Title):-   สยามวิชาการ

ISSN: –  1513-1076

จัดพิมพ์:-   1 ปี 2 ฉบับ

สำนักพิมพ์ (Publisher):-  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ฉบับล่าสุด:-  ปีที่ 19  เล่มที่ 1 ฉบับที่ 32 (มี.ค.-ก.ค.2561)

รายละเอียด:-  เป็นวารสารวิชาการฉบับล่าสุดของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งได้นำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี  เป็นต้น โดยภายในฉบับยังมีบทความที่หลากหลายและน่าสนใจยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง “การทดสอบสมมติฐาน การบริโภคสินค้าคงทนในอดีตส่งผลกระทบเชิงลบต่อการบริโภคสินค้าคงทนในปัจจุบัน” และ เรื่อง “การพัฒนารายได้ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม”  เป็นต้น ผู้อ่านท่านใดสนใจติดตามได้ที่สำนักทรัพยากรสารสนเทศ


ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ-วารสาร 010661ชื่อวารสาร (Title):-   ธรรมศาสตร์เวชสาร

ISSN:-   1513-5241

จัดพิมพ์:-   1 ปี 4 ฉบับ

สำนักพิมพ์ (Publisher):-  งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฉบับล่าสุด:-   ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2560)

รายละเอียด:-  เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่เผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย รวมถึงบทความทางวิชาการ ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและหลากหลาย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชศาสตร์ชุมชน ทันตกรรม แพทย์แผนไทยประยุกต์ และวิจัยแพทยศาสตร์ศึกษา ตลอดจนบทความพิเศษอีกหลากหลายเรื่อง โดยเฉพาะในบทบรรณาธิการมีบทความเรื่อง “ก้าวย่างประวัติศาสตร์การจัดการเรียนรู้ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท (สบพช.)” เป็นต้น นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีคอลัมน์ประจำ อาทิ เช่น นิพนธ์ต้นฉบับ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่หลากหลายเรื่องและน่าติดตามยิ่ง  รวมถึงคอลัมน์บทปริทัศน์ ซึ่งก็มีบทความที่น่าสนใจเช่นกัน  และท้ายฉบับมีดรรชนีเพิ่มเติมมาให้ผู้อ่านอีกด้วย


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 160561ชื่อวารสาร (Title):-   Engineering Today

ISSN:-  1685-618X

จัดพิมพ์:-  ราย 2 เดือน

สำนักพิมพ์ (Publisher):-   บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด               

ฉบับล่าสุด:-   ปีที่ 16 ฉบับที่ 164 (มี.ค.-เม.ย.2561)

รายละเอียด:- แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอลัมน์ Construction เรื่อง “สนข. จับมือ วสท.สร้างมาตรฐานระบบรางไทย ชูศักยภาพไทยพร้อมก้าวสู่ Hub ระบบรางของอาเซียน” ซึ่งถือเป็นโครงการ Mega Project ของประเทศไทย ซึ่งน่าสนใจและน่าติดตามทีเดียว และตามด้วยบทสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในคอลัมน์ Engineering 4.0 และ ที่พลาดไม่ได้ กับคอลัมน์ Robotic เรื่อง “สกว. โชว์ผลงานวิจัย หุ่นยนต์แขนกล ในงาน THAILAND Taking off    to New Heights” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสู่ก้าวใหม่ในการพัฒนาประเทศไปอีกขั้น นอกจากนี้แล้วยังมีคอลัมน์อื่นๆ ที่มีสาระความรู้ที่ทันยุคดิจิทัลมานำเสนออีกหลากหลายภายในฉบับ


ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 160561ชื่อวารสาร (Title):-   วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต

ISSN:-  0858-2025

จัดพิมพ์:-  1ปี 4 ฉบับ

สำนักพิมพ์ (Publisher):-  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย               

ฉบับล่าสุด:-  ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2561)

รายละเอียด:-  แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาความรู้และบทความที่น่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง ”มาตรฐานและคุณภาพของงานด้านการบริการโลหิตในประเทศไทย : แนวคิดเรื่องมาตรฐานและคุณภาพและภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย” ซึ่งได้กล่าวถึงคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังมีนิพนธ์ต้นฉบับเรื่อง “การศึกษาแนวทางการเตรียมเลือดที่เหมาะสมสำหรับผ่าตัดในผู้ป่วยประเภท Elective Surgery ของโรงพยาบาลกลาง” เป็นต้น และตามด้วยบทความพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่องานของห้องปฏิบัติการ เรื่อง Highlight of HKSHI Master Class 2017” เป็นต้น


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 พ.ค. 2561ชื่อวารสาร (Title):-   วารสารพยาบาลศาสตร์                            
ISSN:-   0125-8885
จัดพิมพ์:-   1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ (Publisher):-   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                
ฉบับล่าสุด:-   ปีที่ 35 ฉบับพิเศษ เล่มที่ 2 (ต.ค.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด:-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา รายงานการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเป็นหลัก ซึ่งภายในฉบับที่กำลังนำเสนอในขณะนี้มีบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Vietnam National University. Hanoi จึงขอยกตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ เช่น บทความเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง” และ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเอามดลูกออกทั้งหมด” เป็นต้น วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป


ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 พ.ค. 2561ชื่อวารสาร (Title):-   วารสารมหาวิยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ISSN:-   0858-7418
จัดพิมพ์:-   1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ (Publisher):-   งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลันนเรศวร
ฉบับล่าสุด:-   ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด:-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาที่มีทั้งบทความปริทัศน์ บทความวิจัยทั้งสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ เช่น บทความปริทัศน์เรื่อง Potential uses of Artocarpus altilis Heartwood Extract in Cosmeceuticals ” และบทความเรื่อง Comparison of Arch Widths Measurements Made on Digital and Plaster Models” รวมถึงเรื่อง “สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านมในท่ามาตรฐาน”  เป็นต้น ยังมีบทความอีกหลากหลายและน่าติดตามอีกมาก นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของวาสารมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ www.journal.nu.ac.th ภายใต้ระบบ ThaiJo ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย อีกด้วย


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2561

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำวารสาร 16 เม.ย. 2561ชื่อวารสาร(Title):- วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ISSN :-            0125-278X
จัดพิมพ์ :–        1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิจัย บทความปริทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับสหสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และสังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ โดยภายในฉบับมีบทความปริทัศน์ที่น่าสนใจ อาทิเช่น เรื่อง “การดัดแปรยางธรรมชาติด้วยวิธีทางเคมี: การทบทวนวรรณกรรมอย่างกระชับ” ซึ่งเป็นการปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติของยางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้แล้วยังมีบทความวิจัยอีกหลากหลาย ทั้ง การศึกษาวิธีการสกัดและปริมาณของสาระสำคัญในสมุนไพรหญ้าเขาแพะ, การตรวจสอบการส่งผ่านคลื่นของทุ่นลอยกันคลื่น เป็นต้น


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำวารสาร 16 เม.ย. 2561ชื่อวารสาร(Title):- วงการแพทย์
ISSN :-            1513-590X
จัดพิมพ์ :–         รายเดือน
สำนักพิมพ์ :-    บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำกัด
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 20 ฉบับที่ 478 (ก.พ.2561)
รายละเอียด :-   แนะนำนิตยสารวงการแพทย์ฉบับล่าสุดที่ต้องการมานำเสนอเนื้อหาสาระ บทความ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง       กับแวดวงการแพทย์ ภายในฉบับมีคอลัมน์ต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น คอลัมน์ In Focus เรื่อง “PMAC ระดมภาคีแก้วิกฤติโรคอุบัติใหม่ฯ เชื้อดื้อยา –ไวรัสซิกา ต่อยอดวิจัยเพื่อพัฒนาตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว” คอลัมน์โลกกว้างทางแพทย์, ข่าวสารการแพทย์, รอบรู้เรื่องยา, เสี่ยวหนึ่งของชีวิต ซึ่งมีบทความเรื่อง “โรคลมชัก” มีความสำคัญอย่างไรต้องติดตาม และยังมีคอลัมน์ เฉพาะโรค ที่นำเสนอบทความเรื่อง “โรคของเนื้อปอดจากการสูบบุหรี่” จะน่ากลัวอย่างไรติดตามได้ค่ะ นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลากหลายที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างยิ่ง


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 เมษายน 2561

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำวารสาร 1 เม.ย. 2561ชื่อวารสาร(Title):- นิเทศสยามปริทัศน์
ISSN :-            1513-2226
จัดพิมพ์ :–        1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 16 ฉบับที่ 21 (2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดซึ่งเป็นวารสารวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ฉบับล่าสุด ที่เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาวิชาการต่างๆ ทั้งสาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาการโฆษณา สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อดิจิทัล สาขาวิทยุโทรทัศน์-ภาพยนตร์ และสาขาการสื่อสารการแสดง รวมทั้งสาขาวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนิเทศศาสตร์ อีกทั้งยังเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ที่หลากหลายและน่าสนใจ อาทิเช่น เรื่อง “ทวิลักษณ์ในงานภาพกับลายลักษณ์อักษรที่ซึ่งจิตนาการและสุนทรียภาพอุบัติพร้อม” เป็นต้น และในตอนท้ายฉบับ          จะมีบทวิจารณ์หนังสือมาให้อ่าน นอกจากนี้แล้วยังมีวิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก อีกด้วย    ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านนิเทศศาสตร์ต่อไป


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำวารสาร 1 เม.ย. 2561ชื่อวารสาร(Title):- พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
ISSN :-            1906-2540
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค.2561)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิชาการ ที่หลากหลายและน่าสนใจโดยเฉพาะงานวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์ และรวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในฉบับที่กำลังนำเสนอในขณะนี้ มีบทความที่น่าสนใจ รวม 5 บทความด้วยกัน อาทิเช่น เรื่อง Ex ante and ex post Moral Hazard in Public Health Insurance in Thailand” เป็นการศึกษาถึงปัญหาจริยธรรมวิบัติ ซึ่งมักจะเกิดกับระบบประกันทั่วไป เป็นปัญหาที่เกิดจากการขาดการดูแลสุขภาพ รวมถึงปัญหาการใช้บริการรักษาสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีบทความที่น่าติดตามอีกหลายบทความ และท้ายฉบับยังมีคอลัมน์ Book Review หนังสือน่าอ่านมาให้ลองศึกษาดูอีกด้วย


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำวารสาร 16 มี.ค. 2561ชื่อวารสาร(Title):- วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ISSN :-            –
จัดพิมพ์ :–        1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ผลงานวิชาการ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายในฉบับยังมีบทความพิเศษที่น่าสนใจเรื่อง “การแพทย์แผนไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ซึ่งได้มีการทบทวนเรื่องการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ยุค1.0 จนถึงปัจจุบัน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตาม และนอกจากนี้แล้วยังมีบทความวิจัยที่หลากหลาย อาทิเช่น “ภูมิปัญญาการรักษาโรคมะเร็ง     ของหมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษาหมอพื้นบ้าน 4 ราย” ถึงแม้ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันจะพัฒนาก้าวหน้าไปมาก แต่การรักษามะเร็งก็ยังต้องการการพัฒนาอีกมาก หมอพื้นบ้านจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ป่วยเป็นมะเร็ง นอกจากนี้ใน  คอลัมน์ปกิณกะ ยังคงเป็นเรื่องตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย ซึ่งฉบับนี้จะมีดีปลีและมะตูม ตามด้วยพจนานุกรมศัพท์  การแพทย์แผนจีน เป็นต้น


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำวารสาร 16 มี.ค. 2561ชื่อวารสาร(Title):- วารสารสิ่งแวดล้อม
ISSN :-            0859-3868
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2561)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และมีการนำเสนอคอลัมน์สั้นๆ ที่น่าสนใจอีกคอลัมน์นั้นคือ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ส่วนภายในฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องราวของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และตามมาด้วยการศึกษาในเรื่องของแนวทางการพัฒนาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ยังมีบทความด้านการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องของแนวทางในการรีไซเคิลแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของ        แผ่นพริ้น (ส่วนอโลหะ) และปิดท้ายด้วยเรื่องราวของมลพิษในรูปของฝุ่นในประเทศจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเลยทีเดียว


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2561

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำวารสาร 1 มี.ค. 2561ชื่อวารสาร(Title):- วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ISSN :-            2228-8724
จัดพิมพ์ :–        ราย 1 ปี
สำนักพิมพ์ :-    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 9 ฉบับที่ – (ม.ค.-ธ.ค. 2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการ และมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลัก ภายในฉบับประกอบด้วยบทความวิจัยที่น่าสนใจ 10 ชื่อเรื่องด้วยกัน อาทิเช่น บทความเรื่อง “การพัฒนาออนโทโลจีปัจจัยเชิงคุณภาพสำหรับระบบค้นหาเชิงความหมายในการออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ” และ เรื่อง “การวิเคราะห์การจำแนกข้อความด้วยการเปรียบเทียบความเสถียรของอัลกอริทึม” เป็นต้น ยังมีบทความวิชาการอีก 1 ชื่อเรื่อง ซึ่งได้แก่บทความเรื่อง “แนวทางการคำนวณดัชนีพลังงานจำเพาะเพื่อการชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานในกระบวนการขนส่ง” เป็นต้น และในท้ายฉบับยังมีคอลัมน์ “หนังสือแนะนำ” ซึ่งเป็นหนังสือใหม่ที่น่าสนใจมานำเสนออีกด้วย


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำวารสาร 1 มี.ค. 2561ชื่อวารสาร(Title):- วารสารกฎหมายปกครอง
ISSN :-            1513-1777
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 3 ตอน
สำนักพิมพ์ :-    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 31 ตอนที่ 3 
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายปกครองเป็นหลัก ภายในฉบับมีบทความที่หลากหลายและน่าสนใจมานำเสนอมากมาย อาทิเช่น บทความเรื่อง “พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม : รากฐานการกำเนิดศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเขียนโดย ดร.ปัญญา อุชาชน      ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งภายในบทความนอกจากผู้อ่านจะทราบเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 แล้วยังได้ทราบถึงสภาพการเมืองการปกครองและการพัฒนารัฐธรรมนูญของไทยอีกด้วย จะน่าสนใจอย่างไรต้องติดตาม นอกจากนี้แล้วยังมีบทความเรื่อง”ปัญหากฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น” ซึ่งน่าสนใจอีกเช่นกัน โดยเป็นการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นถึงปัญหาหรือข้อบกพร่อง รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา นอกจากที่ยกตัวอย่างมาแล้วนี้ ยังมีบทความอีกหลายๆบทความที่น่าสนใจ หากผู้อ่านท่านใดสนใจก็สามารถติดตามหาอ่านได้


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำวารสาร 16 ก.พ. 2561ชื่อวารสาร(Title):- วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
ISSN :-            2287-0717
จัดพิมพ์ :–        1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 6 เล่มที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาต่างๆ  ตลอดจนบทความ บทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบริหารธุรกิจ ภายในฉบับมีบทความที่หลากหลายและน่าติดตามทั้งสิ้น โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยบทความรับเชิญ 2 บทความ อาทิเช่น บทความเรื่อง “การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มของผู้บริโภคสื่อโฆษณาในสตรีมบนกลุ่มวิดีโอออนไลน์” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยอีก 9 บทความ ยกตัวอย่างเช่น บทความวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการซื้อและการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” และเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการด้วยการจัดการความรู้ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน”   เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงบทความอีกมากมาย ผู้อ่านสามารถติดตามภายในฉบับได้


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำวารสาร 16 ก.พ. 2561ชื่อวารสาร(Title):- สงขลานครินทร์เวชสาร
ISSN :-            0125-8435
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาและบทความ รวมถึงบทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนความรู้ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  ซึ่งภายในฉบับมีบทความที่หลากหลายน่าสนใจและน่าติดตามยิ่ง ขอยกตัวอย่างบทความวิจัย เช่น เรื่อง“ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในคนไทยสุขภาพดีภายหลังนโยบายแผนงานขยายการสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีในทารกแรกเกิด” และในบทความปริทัศน์ เรื่อง “ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน: ผลกระทบต่อสุขภาพสตรี และการพยาบาล” เป็นต้น นอกจากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้ว ยังมีบทความอีกมากที่อยากให้ติดตาม ซึ่งผู้อ่านสามารถหาอ่านได้ โดยเรามีบริการไว้ที่ชั้นวางวารสาร สำนักทรัพยากรสารสนเทศ


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

แนะนำวารสาร 1 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อวารสาร(Title):- วารสารบรรณศาสตร์ มศว.
ISSN :-            0125-2836
จัดพิมพ์ :–        1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาและบทความซึ่งน่าสนใจและมีอยู่หลากหลายบทความด้วยกัน โดยเฉพาะบทความวิจัย ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 9 บทความ อาทิเช่น บทความวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์ ในประเทศไทย : กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย” และอีกบทความที่น่าสนใจเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงสำหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในห้องสมุดประชาชน” ซึ่งก็น่าติดตามไม่แพ้กัน และท้ายสุดยังมีบทวิจารณ์หนังสือเรื่อง Using Social Media in the Classroom: A Best Practice Guide.” ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สอน และยังมีบทความอีกหลากหลายภายในฉบับที่น่าติดตามนอกจากที่ยกตัวอย่างมาแล้ว สนใจติดตามหาอ่านภายในฉบับได้ค่ะ


แนะนำวารสาร 1 กุมภาพันธ์ 2561ชื่อวารสาร(Title):- วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ISSN :-            0857-684X
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา ที่น่าสนใจ ซึ่งมีทั้งบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และทางด้านการพัฒนาอุสาหกรรม และรวมถึงบทความวิชาการ ซึ่งในส่วนของบทความวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มีบทความวิจัยที่น่าสนใจหลากหลายบทความด้วยกัน อาทิเช่น บทความเรื่อง “การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงในประเทศไทย”, เรื่อง “การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว สำหรับวิเคราะห์และแยกแยะสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า” เป็นต้น นอกจากนี้ขอยกตัวอย่างบทความวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาทิเช่น “การคัดเลือกและจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิต   โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต จากน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคนิคการย้อมด้วยสารเรืองแสง” เป็นต้น นอกจากที่นำเสนอมาข้างต้นนี้แล้ว ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าติดตามและน่าสนใจอีกมากมาย


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2561

แนะนำวารสาร 16 มกราคม 2561

ชื่อวารสาร(Title):- วารสารสิ่งแวดล้อม
ISSN :-             0859-3868
จัดพิมพ์ :–         ราย 3 เดือน
สำนักพิมพ์ :-    สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้มีแนวโน้มที่ผู้คนหันมาสนใจและเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ กันมากขึ้น ดังนั้นภายในฉบับจึงมีบทความที่น่าสนใจและอยากมานำเสนอทั้งในเรื่องการแพร่กระจายของโลหะหนักจากขยะอิเล็กทรอนิกส์  การปนเปื้อนตะกั่วในลำห้วยคลิตี้และการฟื้นฟู  มิติทางสังคมกับการใช้ประโยชน์แม่น้ำลี้  และยังมีสะระสำคัญจากงานเสวนา เรื่อง “วิกฤตขยะบกสู่แพขยะในทะเล จะแก้อย่างไร?” ซึ่งเคยเกิดขึ้นในทะเลอ่าวไทยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทำให้ประเด็นขยะมูลฝอยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอีกครั้ง นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกมาก ท่านใดสนใจติดตามอ่านที่ตัวเล่มได้เลย


แนะนำวารสาร 16 มกราคม 2561ชื่อวารสาร(Title):- ในวงการพิมพ์
ISSN :-             0125-2259
จัดพิมพ์ :–         ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์ :-    หจก.เทคเพรส เซอร์วิส
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 (พ.ย.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา บทความ รายงานพิเศษ  ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสาระน่ารู้ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านแวดวงการพิมพ์ ภายในฉบับจึงมีเรื่องราวมากมาย รวมถึงหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9   “ประสิทธิ์ ชนิตราภิรักษ์” ศิลปินผู้แกะแม่พิมพ์ธนบัตร  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การอัพเดตการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  อีกทั้งมีการเรียนรู้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น  และการพิมพ์แบบไร้น้ำ ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรต้องติดตาม นอกจากนี้แล้วยังมีบทสัมภาษณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จจากอาชีพการพิมพ์ ซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียว


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2561

ชื่อวารสาร(Title):- วารสารอุตสาหกรรม
ISSN :-             
จัดพิมพ์ :–         ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์ :-    สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ –  ฉบับที่ 7 (ส.ค.-ก.ย.2560) 
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความในแวดวงของอุสาหกรรม โดยภายในฉบับที่กำลังนำเสนอ ได้มีการติดตามความคืบหน้า 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อให้เอกชนได้รับทราบและปรับทิศทางขององค์กรให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมเปิดแผน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ หุ่นยนต์ และ อาหาร เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อต่อยอดธุรกิจสุขภาพและความงามอีกด้วย ผู้อ่านท่านใดสนใจสามรถติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่ยุต 4.0 ภายในฉบับได้


ชื่อวารสาร(Title):- วารสารห้องสมุด
ISSN :-            0857-0086
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา บทความ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายในฉบับมีบทความที่น่าอ่านและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของแนวทางการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดของกทม. ว่าเป็นไปในทิศทางใดบ้าง อีกทั้งความสำคัญในเรื่องของการอ่าน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำหรับการแสวงหาความรู้ที่ดีที่สุดเลยทีเดียว ตามด้วยบทความเรื่อง “ ก้าวสู่ความเป็นศูนย์เรียนรู้และคลังความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ” เป็นต้น จะมีรายละเอียดสำคัญและน่าสนใจอย่างไรติดตามภายในฉบับได้

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561
e-library library Siam University
Academic Resource Center